Do zadań Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brzozowie należy:

W zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i organizacyjnych:

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników, placówek oświatowych i pracowników ZEAS z wyjątkiem akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych i dyrektora ZEAS.
 2. Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji.
 3. Prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego – System Informacji Oświatowej.
 4. Prowadzenie nadzoru nad remontami oraz sprawami technicznymi w jednostkach oświatowych z uwzględnieniem prowadzenia książek obiektu budowlanego.
 5. Nadzór nad dowozem uczniów do szkół.
 6. Przygotowywanie na potrzeby Burmistrza Brzozowa niezbędnych materiałów i informacji, dotyczących oświaty i wychowania.

 

W zakresie spraw finansowo – księgowych obsługiwanych placówek oświatowych:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dochodów i wydatków obsługiwanych placówek oświatowych, w tym w szczególności:
  • Przedstawienie Burmistrzowi Brzozowa jednostkowych wniosków w sprawie zmian w planach finansowych placówek oświatowych,
  • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań i informacji opisowych z wykonania planów finansowych obsługiwanych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS;
 2. Prowadzenie rachunkowości obsługiwanych placówek oświatowych z uwzględnieniem:
  • Ogólnych przepisów określających zasady rachunkowości obowiązujące w obsługiwanych placówkach oświatowych,
  • Dokumentacji wewnętrznej sporządzonej przez dyrektorów placówek oświatowych, opisującej przyjęte w nich zasady rachunkowości (polityka rachunkowości),
  • Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych, zatwierdzonych do stosowania przez dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych,
  • Sprawowania bieżącej kontroli i analizowania realizacji planów finansowych obsługiwanych placówek,
  • Gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej obsługiwanych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przechowywania akt oraz przekazywania akt do składnicy akt,
  • Informowanie dyrektorów placówek oświatowych o zmianach w przepisach dotyczących spraw finansowych oraz obowiązujących zasadach rachunkowości;
 3. Prowadzenie obsługi płacowej placówek oświatowych, w tym:
  • Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach na podstawie aktów prawnych, niezbędnych przy naliczaniu wynagrodzeń w oświacie i dokumentacji kadrowej,
  • Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników obsługiwanych placówek oświatowych,
  • Dokonywanie wymaganych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym,
  • Sporządzanie wymaganych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 4. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obsługiwanych placówek oświatowych.
Polecane strony
Serwis Internetowy Gminy Brzozów Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej Centrum Informacji Elektronicznej
Skip to content